Identiteitsraad

Identiteitsraad

De Identiteitsraad (IR) is op school verantwoordelijk voor alle identiteitsgerelateerde onderwerpen.

Wie vormen de IR?
De identiteitsraad bestaat uit vijf personen (zowel mannen als vrouwen). Dit zijn allen ouders van kinderen die les krijgen op de Graaf Jan van Nassauschool. Ook zijn alle IR-leden lid van de VCPOZ.
De leden van de identiteitsraad worden uit en door de lokale vergadering gekozen en benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door de identiteitsraad op te maken rooster.

De IR van de Graaf Jan van Nassauschool bestaat uit de volgende ouders:

 • Pim Geluk (voorzitter)
 • Wilfred de Kam (secretaris)
 • Bram de Visser (lid en tweede voorzitter)
 • Vacature (lid)
 • Vacature (lid)

Heeft u vragen met betrekking tot de identiteit van onze school?
Mail dan naar de secretaris: identiteitsraad@graafjanvlissingen.nl.

Wat is de VCPOZ?
De VCPOZ is een scholengroep die zorgt voor continuïteit en kwaliteit op Zeeuwse basisscholen die hun grondslag vinden in de Bijbel als het Woord van God en de drie Formulieren van Enigheid. Elke VCPOZ-school heeft een eigen identiteitsraad, die zorg draagt voor de lokale identiteit (eigenheid) van de school. Vanaf 1 januari 2016 is onze school met tien andere scholen gefuseerd en is de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ) opgericht.

Welke taken heeft de IR?
De Identiteitsraad:

 • Heeft uitsluitende beslissingsbevoegdheid als het gaat om het gebruik van Bijbelvertalingen en Psalmberijming op onze school;
 • Heeft bevoegdheden met betrekking tot identiteitsgerelateerde onderwerpen binnen onze school;
 • Heeft instemmingsrecht bij het door het College van Bestuur vast te stellen/te wijzigen toelatingsbeleid van leerlingen op onze school;
 • Heeft het recht tot het doen van een voordracht voor het te benoemen personeel op onze school, met inachtneming van de inhoud van de drie protocollen inzake benoeming, mobiliteit en tijdelijke benoeming, welke protocollen door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld;
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Toezicht en het College van Bestuur inzake identiteitsgerelateerde onderwerpen met betrekking tot onze school;
 • Voert periodiek overleg met de directeur van de school met betrekking tot de gang van zaken op de school, toegespitst op de onderwerpen die zijn opgenomen in het reglement;
 • Voert periodiek overleg met (afvaardigingen van) de kerkenraden van de ‘kerkelijke achterban’ van de school;
 • Legt eenmaal per jaar aan de lokale vergadering verantwoording af van de uitgevoerde taken/handelingen in het daaraan voorafgaande kalenderjaar; in deze vergadering, die wordt gehouden in het eerste kwartaal van elk kalenderjaar, vinden daarnaast verkiezingen plaats van de leden van de lokale identiteitsraad;
 • Stelt een jaarverslag op met betrekking tot de uitgevoerde taken/handelingen van de identiteitsraad in het daaraan voorafgaande jaar. Dit jaarverslag wordt toegezonden aan het Raad van Toezicht van de vereniging;
 • Meldt (na de Bijbelse lijn van Mattheus 18 gevolgd te hebben) bijzonderheden in het licht van identiteit aan (per gebeurtenis af te wegen) de directeur van de school en/of het College van Bestuur en/of de voorzitter van de Raad van Toezicht;
 • Is aanwezig bij de medewerking aan vieringen en/of afscheidsavonden en/of andere speciale/gedenkwaardige gebeurtenissen op en/of rondom de school;
 • Legt en onderhoudt en verstevigt het contact en relatie met ouders van de kinderen van de school, alsmede het initiëren en organiseren van bijeenkomsten/activiteiten (verband houdend met identiteit) ten behoeve van bedoelde ouders.

De Graaf Jan van Nassauschool gaat uit van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ) www.VCPOZ.nl

Cookie instellingen