Missie en kernwaarden

Missie en kernwaarden

Missie

We willen onze kinderen zoveel mogelijk cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden bijbrengen voor hun staan in de maatschappij, evenals de kernwaarden van het christelijk geloof, in verbondenheid met het gereformeerd belijden. De liefde tot God en de naaste staat bij ons centraal.

Kernwaarden

Voor de betrokkenen van de Graaf Jan van Nassauschool (het team, de ouders en de leerlingen) geldt een drietal kernwaarden als praktische uitwerking van onze missie en identiteit; 

Geloof 
Het geloof in God staat centraal op onze school. We willen Hem volgen, de Bijbel als richtlijn houden en leven en werken vanuit een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Op onze school is een grote diversiteit aan christelijke achtergronden maar toch zijn we één in Gods liefde. Het is ons hoogste doel om onze leerlingen aan de voeten van de Heere Jezus te brengen zodat ze Hem zullen liefhebben en volgen. Dit loopt als een rode draad door ons onderwijs. 

Veiligheid 
We streven naar een veilig pedagogisch klimaat omdat het essentieel is om tot ontwikkeling te komen. Groeien kan in een gestructureerde leeromgeving waarin vertrouwen in elkaar en elkaars mogelijkheden merkbaar is; er zijn afspraken en regels, we zijn eerlijk naar elkaar, luisteren naar elkaar en dragen verantwoordelijkheid. Onze normen en waarden zijn gebaseerd op onze liefde voor God en de naaste en scheppen een duidelijk en veilig klimaat in onze klassen. 

Betrokkenheid 
Betrokken kinderen leren het meest. Leerkrachten betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces door middel van kindgesprekken, differentiatie en een uitdagende leeromgeving. Bij het zoeken naar de onderwijsbehoefte van kinderen vinden we de inbreng van ouders waardevol. Ons doel is dat ieder kind zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.  

Slogan: De kernwaarden hebben we samengevat in de volgende slogan: ‘U bent de Bron’ Want bij U is de bron van het leven, in Uw licht zien wij het licht. (Psalm 36:10)

De Graaf Jan van Nassauschool gaat uit van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ) www.VCPOZ.nl

Cookie instellingen